P.H.U. P-POŻ. RUMIŃSKI

Idź do spisu treści

Menu główne

PRZEPISY

GAŚNICE

1. Rodzaje w zależności od grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Każda gaśnica oznaczona jest jednym lub kilkoma symbolami podanymi poniżej, w ten sposób
dokonując zakupu możemy wybrać rodzaj gaśnicy odpowiedni do gaszenia pożarów znanych nam
materiałów palnych znajdujących się w obiekcie.

A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego,
B - ciecze i materiały stałe topiące się
C - gazy
D - metale
F - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Podstawa prawna: §32 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).


2. Ilość i wielkość.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego czyli 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada,
z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

a) na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
• zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
• produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
• zawierające pomieszczenie zagrożone wybuchem
b) na każde 300m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej powyżej, z wyjątkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Podstawa prawna: §32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).


3. Rozmieszczenie.

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:

a) w miejscach łatwo dostepnych i widocznych, a w szczególności:
• przy wejściach do budynków
• na klatkach schodowych
• na korytarzach
• przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
b) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (grzejniki)
c) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,
Ponadto przy rozmieszczaniu gaśnic musza być spełnione następujące warunki:
a) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać - max 30m,
b) do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Podstawa prawna: §32 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).

Przeglądy (legalizacja) gaśnic


Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.
Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy gaśnica wymaga remontu zabieramy ją do naszego serwisu. Gdy jest taka potrzeba zapewniamy gaśnice zastępcze.
Wyposażenie obiektów w gaśnice. Oznakowanie.
Oferujemy wyposażenie obiektów w gaśnice. W ramach usługi określamy ilość, rodzaj i rozmieszczenie gaśnic zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tej podstawie dostarczamy gaśnice, a miejsca ich rozmieszczenia odpowiednio oznakowujemy. Oferowane przez nas gaśnice spełniają wymagania norm PN-EN - 3, oraz posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przegląd (legalizacja) gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz w roku.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego